Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA

S-200/20
Händelsedatum: 2020-10-02

Arbetet med den preliminära bedömningen leds av Estland.

Uppdatering den 16 juli 2023

Den estniska haverikommissionen (OJK) och dess svenska motsvarighet (SHK) kommer med stöd av finska myndigheter att genomföra ytterligare undersökningar av MS Estonia. Undersökningarna påbörjas den 19 juli. Syftet med undersökningarna är främst att fotodokumentera fartygets bildäck och att bärga bogrampen för närmare undersökningar.

Det företag som upphandlats för undersökningarna är Reach Subsea AS från Norge. Vid arbetet kommer det norska fartyget Viking Reach att användas. Undersökningarna kommer att utföras med obemannade undervattensrobotar (ROV).

Personal från de estniska och svenska haverikommissionerna kommer att närvara ombord under undersökningarna. Dessutom kommer två representanter för de överlevande från olyckan att närvara vid undersökningarna. Även två journalister kommer att närvara, bl.a. från Nyhetsbyrån TT.

Undersökningsfartyget Viking Reach kommer att avgå från Karlskrona, Sverige, den 18 juli och anlända till olycksplatsen den 19 juli. Undersökningarna förväntas pågå i 7-8 dagar, beroende på väderförhållanden.

Syftet med undersökningen av bildäck är att dokumentera lastrummets skick, status för dörrar, ventiler och luckor, lastens tillstånd inklusive eventuella surrningar. Efter att ha avslutat aktiviteterna på plats och lyft rampen kommer undersökningsfartyget Viking Reach att transportera bogrampen till Paldiski, Södra hamnen, i Estland. Rampen kommer senare att undersökas ytterligare i Estland.

Uppdatering den 19 april 2023

Arbetet med den preliminära bedömningen fortsätter. Utredningsmyndigheterna har beslutat att genomföra ytterligare undersökningar av M/S Estonia. Under våren / sommaren 2023 planeras bl.a. för att fotografera de åtkomliga delarna av fartygets lastutrymme/bildäck. Avsikten är också att bärga bogrampen och föra den till Tallinn för närmare undersökning. En offentlig upphandling har genomförts och kontraktet har tilldelats det norska företaget Reach Subsea AS.

Uppdatering den 28 februari 2023

Den 23 januari 2023 publicerade utredningsmyndigheterna en delrapport som beskriver de undersökningar som hittills genomförts och vilka preliminära slutsatser som kan dras av dem. Vidare har en stor del av fotodokumentationen från 2022 års undersökningar gjorts tillgänglig för allmänheten på webbplatsen estonia.havkom.se.

I delrapporten dras följande preliminära slutsatser:

 • Vraket efter M/S ESTONIA är i dåligt skick, med allvarliga strukturella skador.
 • Den plats där det finns berggrund i dagen under skrovet matchar placeringen av deformationen på skrovet.
 • Baserat på de bevis som hittills samlats in finns det inget som tyder på en kollision med ett fartyg eller ett flytande föremål.
 • Baserat på de bevis som hittills samlats in finns det inga tecken på en explosion i fören.
 • Den estniska och svenska utredningsmyndigheten har analyserat de faktauppgifter som finns i 1997 års JAIC-rapport och bedömer att M/S ESTONIA inte var sjövärdig.

Delrapporten finns här: Interimsrapport eng. (svensk version publiceras inom kort).

Propeller-Estonia.jpg#asset:15902:profilePhoto300pxWidth

En av Estonias propellrar. Fotogrammetri: Ocean Discovery AB.

Bakgrund

Passagerarfartyget ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997.

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade hål i fartygets styrbordssida.

Estlands säkerhetsutredningsmyndighet inledde en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige beslutade att bistå den estniska myndigheten i sin bedömning.

Syftet med en preliminär bedömning efter en sjöolycka är normalt att överväga om en haveriutredning ska inledas. I detta fall syftar den preliminära bedömningen till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års rapport, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i så fall vilka.

De tre utredningsmyndigheterna arbetar gemensamt i enlighet med de internationella reglerna om utredning av sjöolyckor. Under arbetet kommer 1995 års överenskommelse mellan de tre staterna om gravfrid att respekteras.

Inledande utredningsåtgärder

Under hösten 2020 fick utredningsmyndigheterna möjlighet att, i närvaro av filmbolaget, granska det oredigerade råfilmsmaterialet, som i vissa delar publicerades på D-play den 28 september 2020.

Utredningsmyndigheterna har undersökt M/S ESTONIAs bogvisir som förvaras i Sverige. Bogvisiret har 3D-skannats. Bland annat har beräkningar gjorts för att avgöra under hur lång tid bogvisiret kan ha flutit för att bedöma om visiret, efter att det lossnat från fartyget, kan ha skadat fartygets skrov.

Den svenska delen av utredningsgruppen har genomfört intervjuer med svenska överlevande från olyckan.

Den 18 december 2020 kom utredningsmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige överens om att det fanns anledning att genomföra utredningsåtgärder på plats. Bland annat bedömdes det att en undersökning och dokumentation borde göras av fartygets skrov, befintliga skador i skrovet och särskilt de två hål som inte tidigare dokumenterats. Sjöbotten runt fartyget borde också dokumenteras. Vidare bedömdes det eventuellt finnas behov av att ta prover såväl av materialet i skrovet som av sjöbotten för närmare analyser.

Med anledning av detta hemställde Statens haverikommission hos regeringen att lagstiftningen till skydd för gravfriden vid M/S ESTONIA skulle ändras på ett sådant sätt att det blev möjligt att genomföra de nämnda utredningsåtgärderna. Sådana lagändringar genomfördes därefter i såväl Sverige som Finland.

Förstudie på platsen

Den 8-16 juli 2021 genomförde utredningsmyndigheterna i Estland och Sverige en förstudie på olyckplatsen främst i syfte att undersöka bottenförhållandena och fartygets position på botten. I detta sammanhang samarbetade haverikommissionen bl.a. med Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet. Den estniska utredningsmyndigheten samarbetade bl.a. med Tallinns tekniska universitet (TalTech).

Arbetet innefattade i första hand undersökningar av botten och fartyget med olika former av ekolods- eller sonarinstrument. Viss fotografisk dokumentation med ROV (undervattensrobot) genomfördes också.

Bland de undersökningar som genomfördes kan nämnas:

 • Multibeam (multistråleekolod) med utrustning monterad på fartyg som kör över området.
 • Sidescan (sidoseende ekolod) med utrustning som släpas av ett fartyg genom vattnet.
 • Svepsonarundersökning (Mesotech) med utrustning som sänks ned och placeras runt vraket.

Förstudien utfördes av det estniska kombinationsfartyget EVA 316 och det svenska forskningsfartyget ELECTRA af ASKÖ.

Flertalet av undersökningarna genomfördes av Stockholms universitet.

Konstateranden efter förstudien

De data som samlades in under förstudien var omfattande. Omedelbart efter förstudien konstaterades följande.

 • De två hål som filmats av dokumentärfilmare, varav det ena visats i en TV-dokumentär, bekräftades och dokumenterade med svepsonar och kamera. I anslutning till hålen finns ett antal sprickor i skrovet och mellan hålen finns en längre intryckning i skrovet som bedöms vara drygt 20 meter lång.
 • En del av vraket ligger i mycket mjuk lera. Det finns även partier av botten i närheten av vraket med stenar, hård botten och berg i dagen. Om det haft betydelse för uppkomsten av de två hål i skrovet som har granskats är dock för tidigt att säga.
 • Vid undersökning av fartyget med svepsonar indikerade resultaten att det finns en öppning i fartygets för. ROV-undersökning med kamera bekräftade att fartygets bogramp inte längre fanns på sin plats utan lossnat från sina gångjärnsfästen och nu ligger på sidan, vilket lämnar en öppning in till fartygets bildäck.
 • Även andra skador på fartyget dokumenterades. Det finns bl.a. deformationer på akterskeppet som kan överensstämma med att aktern träffade botten först.

Resultat av förstudien

Den undersökning som gjordes med svepsonar (Mesotech) i samband med förstudien utfördes av Abbott Underwater Acoustics, LLC. En rapport om arbetet har lämnats över till Estlands och Sveriges haverikommissioner. En länk till rapporten finns nedan.

Rapport från undersökning med svepsonar (Mesotech)

Under förstudien gjordes sju filmningar med ROV. ROV-filmerna har publicerats på den estniska utredningsmyndighetens webbsida. En länk till filmerna finns här: ROV-filmer

De ROV-filmningar som genomfördes vid M/S ESTONIA utfördes av en estnisk ROV-operatör som i en sammanfattande rapport också beskrivit dykningarna. Dykrapporten har översatts från estniska och en länk till den översatta dykrapporten på engelska respektive svenska finns nedan.

2021 07 20 Summary Of Underwater Robot Survey Of Passenger Ferry Estonia

2021 07 20 Sammanfattning Rov Undersökning Estonia

Stockholms universitets rapport om bottenförhållandena på olycksplatsen publicerades i november 2021. Av rapporten framgår bland annat att det konstaterats finnas berg i dagen i anslutning till de större skador som finns i skrovets styrbordssida. Berggrunden synes bestå av magmatisk bergart såsom granit eller syenit. Stockholms universitets rapport är tillgänglig via länken nedan.

Stockholms universitets rapport

Undersökningar sommaren 2022

Under försommaren 2022 genomfördes en 3D-laserscanning av MS Estonia. Den estniska utredningsmyndigheten anlitade ett konsortium bestående av ESC Risk Management OÜ och Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock Gmbh för uppdraget. Själva laserscanningen genomfördes av Kraken Robotics.

I juni 2022 genomfördes en fotogrammetrisk undersökning av MS Estonia. Det innebär att fartyget dokumenterades fotografiskt. Den svenska utredningsmyndigheten upphandlade fotogrammetrin och tilldelade Ocean Discovery AB och JD-Contractor A/S uppdraget. Fotodokumentationen resulterade i ca 45 000 fotografier. Fotografierna har sammanställts till en 3D-modell genom att använda fotogrammetri.

Analysen av fotodokumentationen kommer att ligga till grund för beslut om ytterligare utredningsåtgärder på platsen ska vidtas.

Hittills har det i arbetet inte framkommit några fakta som motsäger den tekniska förklaringen till olyckan som anges i 1997 års rapport av den tillfälliga internationella utredningskommissionen (JAIC). Utredningsarbetet är främst fokuserat på att finna orsakerna till de skador som uppmärksammats i fartygets styrbordssida (och som blivit synliga eftersom fartyget under åren vridit sig ca 13 grader). Det finns dock anledning att även i övrigt försöka räta ut en del av de frågetecken som under åren rests beträffande olyckan.

I det sammanhanget har haverikommissionen bl.a. ställt frågor om det hos Försvarsmakten finns någon information som kan belysa händelseförloppet liksom om det finns information om de transporter som skett av militär materiel på Estonia och som tidigare varit föremål för granskning. Haverikommissionen har ännu inte gjort någon slutlig analys eller bedömning av de svar Försvarsmakten givit.

Förfrågan Till Försvarsmakten

Försvarsmaktens Svar 20221230


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare i Sverige
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2023-01-23 Interimsrapport
2021-05-19 Pressmeddelande 19 maj 2021
2020-12-18 Framställan till regeringen om lagändring
2020-12-18 Pressmeddelande 18 december 2020
2020-11-27 Pressmeddelande 27 november 2020
2020-10-02 Pressmeddelande 2 oktober 2020

Skriv ut